تصویری پویا از سرزمین و مرزهای ایران در دوره های گوناگون تاریخی

تصویری پویا از سرزمین و مرزهای ایران در دوره های گوناگون تاریخی

اگرچه شاید این تصویر آنچنان دقت بالایی هم نداشته باشد ولی برای نمایش تقریبی مرزهای سلسله های گوناگونی
که قلمرو ایران زمین آنان را به دست تاریخ سپرده است می تواند کاربردی باشد، به ویژه برای بسیاری از ما ایرانیان
که شاید حتی ترتیب تاریخی دودمان های تاریخی ایران را هم بیاد نداشته باشیم.

بدلیل حجیم بودن تصویر متحرک زیر لطفا تا لود شدن کامل کمی شکیبا باشید ..


دادن پاسخ