فلسفه تخته نرد

آشنایی با تمدن ایرانی

*فلسفه تخته نرد*

هيچ ميدانيد تخته نرد چگونه و توسط چه کسي ابداع شد و چه فلسفه زيبا و عبرت
آموزي در پس آن نهان است؟ تخته نرد توسط بزرگمهر ابداع شد و اما داستان
پيدايشش:
در زمان پادشاهي انوشيروان خسرو پسر قباد، پادشاه هند «ديورسام بزرگ» براي سنجش
خرد و دانايي ايرانيان و اثبات برتري خود شطرنجي را که مهره هاي آن از زمرد و
ياقوت سرخ بود، به همراه هدايايي نفيس به دربار ايران فرستاد و «تخت ريتوس»
دانا را نيز گماردهء انجام اين کار ساخت. او در نامه‌اي به پادشاه ايران نوشت:
«از آنجا که شما شاهنشاه ما هستيد، دانايان شما نيز بايد از دانايان ما برتر
باشند.. پس يا روش و شيوهء آنچه را که به نزد شما فرستاده‌ايم (شطرنج) بازگوييد
و يا پس از اين ساو و باج براي ما بفرستيد». شاه ايران پس از خواندن نامه چهل
روز زمان خواست و هيچ يک از دانايان در اين چند روز چاره و روش آن را نيافت، تا
اينکه روز چهلم بزرگمهر كه جوانترين وزير انوشيروان بود به پا خاست و گفت: «اين
شطرنج را چون ميدان جنگ ساخته‌اند كه دو طرف با مهره هاي خود با هم مي‌جنگند و
هر كدام خرد و دورانديشي بيشتري داشته باشد، پيروز مي‌شود.» و رازهاي کامل بازي
شطرنج و روش چيدن مهره ها را گفت. شاهنشاه سه بار بر او درود فرستاد و دوازده
هزار سکه به او پاداش داد. پس از آن «تخت ريتوس» با بزرگمهر به بازي پرداخت.
بزرگمهر سه بار بر تخت ريتوس پيروز شد. روز بعد بزرگمهر تخت ريتوس را به نزد
خود خواند و وسيلهء بازي ديگري را نشان داد و گفت: اگر شما اين را پاسخ داديد
ما باجگزار شما مي شويم و اگر نتوانستيد بايد باجگزار ما باشيد.» ديورسام چهل
روز زمان خواست، اما هيچ يک از دانايان آن سرزمين نتوانستند «وين اردشير» را
چاره گشايي کنند و به اين ترتيب شاه هندوستان پذيرفت كه باجگزار ايران باشد.

*تخته نرد** : کره زمين
*30 مهره* : نشان گر 30 شبانه روز يک ماه
*24 خانه* : نشانگر 24ساعت شبانه روز
*4 قسمت زمين* : 4 فصل سال
*5 دست بازي*: 5 وقت يک شبانه روز
*2 رنگ سياه و سپيد* : شب و روز
*هر طرف زمين 12 خانه دارد** : *12 ماه سال
*زمين بازي* : اسمان
*تاس**:* ستاره بخت و اقبال
*گردش تاس ها* : گردش ايام
*مهره ها*: انسان ها
*گردش مهره در زمين**:* حرکت انسان ها (زندگي )
*برداشتن مهره در پايان هر بازي* : مرگ انسان ها

*اعداد تاس** :
*1** : يکتايي و خداپرستي *
*2** : اسمان و زمين *
*3** : پندار نيک ؛ گفتار نيک ، کردار نيک *
*4** : شمال ، جنوب، شرق، غرب *
*5**: خورشيد ؛ ماه ، ستاره ، اتش ، رعد *
*6** : شش روز افرينش*

دادن پاسخ