بیچاره کبریت

افکار…

بیچاره چوب کبریت خاموش…

             آتش از سرش شروع شد ولی بر جانش افتاد.

                                     مراقب فکرت باش …..

 

دادن پاسخ