سنگ قبر

یعنی دیگه آخر دقت و سواد بوده این بابای محترمی که سنگ قبر رو
واسه این بیچاره پدرمرده ساخته

sange_ghabr
تصحيح شدش اين ميشه

 كه از اين پس ندارم تكيه گهي همچون تو را

دادن پاسخ